Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Nabór 1/2018/G - Przedsięwzięcie IV Razem i aktywnie we Wrzosowej Krainie

Ogłoszenie nr 1/2018/G o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” projektu grantowego pod nazwą „Aktywny mieszkaniec Wrzosowej Krainy”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

 

 1. Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań realizowanych przez wnioskodawców, których tematem będzie wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie liczby działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców „Wrzosowej Krainy”. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania dla realizacji tego rodzaju zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie. Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań:

 1. Wykorzystanie infrastruktury społecznej i kulturalnej na rzecz aktywizacji społecznej,
 2. Odnowienie i uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej (np. pływalnie, Sketpark, świetlice i inne obiekty kulturalne),
 3. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów,
 4. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów i młodzież w życie społeczne obszaru,
 5. Powstanie punktów doradczych dla społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych,
 6. Rozwój centrów/miejsc rekreacyjno-kulturalnych,
 7. Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, prawa etc. dla liderów lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację tych zadań mogą wziąć udział w niniejszym konkursie. Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż 31 sierpień 2019r[1].

 

 

 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników:

Cel ogólny 2 : Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz zachowania tożsamości, jakości i integracji obszaru LGD.

Cel szczegółowy 2.1. : Zwiększenie liczby działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz organizacji pozarządowych.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 2000

Liczba osób przeszkolonych (kod wskaźnika 2.2) – 300

Wskaźniki produktu:
Liczba nowopowstałej lub przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej oraz liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury – 30 sztuk

Liczba operacji aktywizacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe dla dzieci, młodzieży i seniorów – 5 sztuk

 

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia  07.05.2018 do dnia 26.05.2018 do godz. 11:00. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 7:30 do 15:30. Miejscem składania wniosków jest biuro Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 1. Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, dopuszcza się możliwość wypłacenia zaliczki do maksymalnej wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

 

 1. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadania o podanej w pkt. I tematyce, którego wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł i nie więcej niż 50 000,00 zł.

Minimalna kwota przyznanego grantu wynosi 5 000,00 zł , maksymalna kwota to  50 000,00 zł na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 poz. 1570

 

 1. Limit środków przeznaczonych do podziału miedzy grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 230 000,00 zł.

Grant na realizację zadania realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych jest przyznawany w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z § 13 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 poz. 1570. Dla pozostałych podmiotów wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

 

 1. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzymuje grant na realizację opisanego we wniosku o przyznanie grantu zadania, jeżeli:

 1. jego wniosek zostanie wybrany w konkursie przez LGD, oraz
 2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dokonujący weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w tym prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez LGD, nie zakwestionuje tego wyboru w całości lub takiej części, która uniemożliwia przyznanie grantu na realizację konkretnego zadania.

Ad. 1.W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą do zadania z najmniejsza liczbą punktów Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalna liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. Od oceny Rady przysługuje odwołanie. Termin, formę i procedurę składania odwołania określa dokument Procedury realizacji projektów grantowych, w  etapie VI punkt 22, str. 11.

Ad. 2. Po przeprowadzonym konkursie i rozpatrzeniu odwołań, LGD przygotuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w którym zostanie przewidziane przyznanie grantów na realizację zadań wybranych przez Radę LGD. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeprowadzi weryfikację tego wniosku oraz oceni, czy konkurs na wybór zadań został przeprowadzony przez LGD prawidłowo. Po zakończeniu weryfikacji zawrze z LGD umowę o przyznanie pomocy na realizację tego projektu albo odmówi zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego jej zakres będzie decydował, które z zadań wybranych uprzednio przez LGD mają zapewnione dofinansowanie w formie grantu, ponieważ może zdarzyć się, ze zadanie wybrane przez Radę, na skutek weryfikacji dokonanej przez Zarząd Województwa, nie może otrzymać grantu.

Z wnioskodawcami, których zadania przejdą pomyślnie oba opisane wyżej etapy LGD zawrze umowę o powierzenie grantu

Najważniejsze szczegółowe warunki przyznania grantu:

 1. Osobiste złożenie wniosku o przyznanie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 2. Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;
 3. Dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny;
 4. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, co najmniej 3 punktów, uznanie że zadanie jest zgodne z LSR i mieści się w zakresie tematycznym konkursu,
 5. Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców. W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, zadania, które mają realizować te jednostki nie mogą opiewać w sumie na więcej niż 20% wartości projektu grantowego. Dlatego wnioski tych jednostek zostaną wybrane do realizacji, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną umieszczone na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między wszystkich grantobiorców i jednocześnie mieści się w limicie dla jednostek sektora finansów publicznych. Wnioski tych jednostek, które nie mieszczą się w limicie dla sektora finansów publicznych, nie zostaną wybrane do realizacji
 6. Stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu.
 7. Nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania
  (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności);
 8. Nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD w godzinach 7:30-15:30 przy ul. Trzebnickiej 7a-7b, lok. 4/2, 59-140 Chocianów, tel. 76818454, 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny a oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu)

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G, są podmioty spełniające warunki określone w § 3, ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia  24 września 2015r. Poz. 1570

 

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

 1. Aktywizacja mieszkańców – max. 1 pkt.
 2. Aktywizacja przedstawicieli grup de faworyzowanych – max. 2 pkt.
 3. Doświadczenie wnioskodawcy – max. 1 pkt.
 4. Wnioskowana kwota – max. 1 pkt.
 5. Czas trwania projektu – max. 2pkt.

 

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 3 punkty.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o przyznanie grantu złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru.

 

Wykaz Załączników do ogłoszenia:

 1. Kryteria wyboru operacji dla wyboru projektów grantowych otwórz
 2. Wzór umowy o przyznanie pomocy otwórz
  • Wzór weksla in blanco wraz z wzorem deklaracji wekslowej - otwórz
 3. Załącznik nr 1 do umowy powierzenia grantu – Formularz Wniosku o powierzenie Grantu  otwórz
 4. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu – Wniosek o rozliczenie grantu z realizacji zadania  otwórz
 5. Procedura Realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” Projektów Grantowych w tym dokonywania wyboru Grantobiorców otwórz
 6. Karta weryfikacji wstępnej otwórz
 7. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 otwórz
 8. Karta oceny zgodności operacji z LSR otwórz
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina  otwórz

 

 1. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, kryteria oceny grantobiorców oraz zadań, wzór wniosku o powierzenie grantu oraz umowy o powierzenie grantu i wniosek o rozliczenie grantu z realizacji zadania dostępne są pod adresem www.wrzosowakraina.pl oraz w Biurze LGD.

 

 1. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w Procedurze  Realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” Projektów Grantowych w tym dokonywania wyboru Grantobiorców  w etapie VI  pkt 22 str. 11.

 

 1. Zastrzeżenie od prawie do odstąpienia od konkursu oraz prawie do ponownego jego przeprowadzenia.

LGD zastrzega sobie prawo do:

 1. odstąpienia od konkursu lub
 2. ponownego jego przeprowadzenia,
 3. przeprowadzenie konkursu uzupełniającego na wybór zadań realizujących określone wskaźniki lub o określonych parametrach rzeczowo-finansowych

- w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II. Z prawa tego LGD może skorzystać zarówno przed dokonaniem oceny wniosków przez Radę LGD jak i po tym terminie.

O odstąpieniu od konkursu LGD, jego ponownym przeprowadzeniu lub przeprowadzeniu konkursu uzupełniającego poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych o której mowa w pkt XI. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowienia tej Procedury i wszystkich załączników zamieszczonych wraz z ogłoszeniem.

 

[1]Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozliczenie zadania grantowego przez LGD oraz przygotowanie przez LGD wniosku o płatność rozliczającego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego, którego LGD jest beneficjentem.

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ