Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Nabór 5/2017 RDG - Przedsięwzięcie II Marka Wrzosowej Krainy

Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Nr 5/2017


Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

I.                   Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.)

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 1 Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych.

Cel szczegółowy 1.1Rozwój produktów i usług lokalnych z marką „Wrzosowej Krainy”

Przedsięwzięcia II MARKA „WRZOSOWEJ KRAINY”

Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze produktów i usług lokalnych z marką „Wrzosowa Kraina” – minimum 1 operacje

II.                Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacjipowinny złożyćosobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnionąwniosek oraz jego kopięz niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”

ul. Trzebnicka 7a-7b

59-140 Chocianów

 

 

Termin Składania Wniosków

W okresie od dnia 25.04.2017r.do dnia 24.05.2017r.do godz. 11:00

 

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIIIppkt 1. niniejszego ogłoszenia.

 

III.   Tryb Składania Wniosków

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz. 11.00

 

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych (trwale spiętych i umieszczonych w skoroszycie), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz na płycie CD w formacie PDF (wniosek po wypełnieniu w arkuszu kalkulacyjnym należy wyeksportować do PDF). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.

 

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę  i godzinę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz indywidualny numer (znak sprawy) nadany wnioskowi. Numer ten jest odzwierciedlony w rejestrze potwierdzonym przez LGD.

 

Ważne: kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV.       Uprawnieni wnioskodawcy.

 

- Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Wrzosowa Kraina

 

- Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Wrzosowa Kraina

 

 

 

 

V.               Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie i miejscu złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)      zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

2)      zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;

3)      która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwojumoże zostać uznana operacja, która:

a)      zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b)      jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym:

- jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;

- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

 

VI.            Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

           Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)      Innowacyjność– max. 2 pkt

2)      Tworzenie nowych miejsc pracy – max 2 pkt

3)      Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – max. 1

4)      Wykorzystanie lokalnych zasobów – max. 2

5)      Promocja obszaru – max. 1

6)      Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru – max. 2

7)      Czas trwania projektu – max. 2

8)      Doradztwo – max. 2

 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu rozwijana działalności gospodarczej 14pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się liście rankingowej 5 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

 

VII.         Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

1)      Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy (sporządzony na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

2)      Uzasadnienie zgodności operacji z LSR

3)      Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)

4)      Załącznik dotyczący „Innowacyjności projektu”

5)      Do wniosku należy przedłożyć również załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy).

 

VIII.       Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru, formy wsparcia, kwoty pomocy.

 

Forma przyznania pomocy –refundacja

Kwota pomocy na jednego beneficjenta – 300 000,00 zł

Intensywność pomocy –  65% -  70 %

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi –300 000,00 zł

 

IX.   Wykaz Załączników do Ogłoszenia

 

1. Lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

2. Karta oceny wstępnej:

3. Załącznik dotyczący „Innowacyjności projektu”

 

Pozostałe dokumenty związane z oceną operacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Wrzosowa Kraina”

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Grupy defaworyzowane oraz usługi priorytetowe

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z)

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf)

Biznesplan (.docx)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf)

Oświadczenie (.excel)

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

4) Wzór umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

 

Ważne adresy:

www.wrzosowakraina.pl

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html)

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/

 

 

 

UWAGA!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez pracowników do godz. 11.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. Szanowny beneficjencie czas na przyjęcie jednego wniosku może wahać się od 15 min do 1 godziny.
 5. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 6. Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 7. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 8. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 9. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 10. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: PROW 2014-2020
 11. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ