Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Nabór 3/2017 PDG - Przedsięwzięcie III "Wsparcie Przedsiębiorczości Mieszkańców Wrzosowej Krainy"

Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
Lokalnej Strategii Rozwoju

Nr 3/2017
 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 

I.                   Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.)

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 1 Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych.

Cel szczegółowy 1.3 Stworzenie systemu wsparcia dla osób chcących założyć i rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD, w tym szczególnie dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

PrzedsięwzięciaIII WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW „WRZOSOWEJ KRAINY”

Planowany wskaźnik do osiągnięcia: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –  minimum 6operacji

II.                Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacjipowinny złożyćosobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnionąwniosek oraz jego kopięz niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”

ul. Trzebnicka 7a-7b

59-140 Chocianów

 

Termin Składania Wniosków

W okresie od dnia 25.04.2017r.do dnia 24.05.2017r.do godz. 11:00

 

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIIIppkt 1. niniejszego ogłoszenia.

 

III.   Tryb Składania Wniosków

 

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz. 11.00

 

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych (trwale spiętych i umieszczonych w skoroszycie), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz na płycie CD w formacie PDF (wniosek po wypełnieniu w arkuszu kalkulacyjnym należy wyeksportować do PDF). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.

 

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę  i godzinę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz indywidualny numer (znak sprawy) nadany wnioskowi. Numer ten jest odzwierciedlony w rejestrze potwierdzonym przez LGD.

 

Ważne: kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

IV.       Uprawnieni wnioskodawcy.

 

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.

 

V.               Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie i miejscu złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)      zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

2)      zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;

3)      która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

           Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwojumoże zostać uznana operacja, która:

a)      zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b)      jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym:

- jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;

- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

 

VI.            Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

           Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)      Innowacyjność– max. 2 pkt

2)      Tworzenie nowych miejsc pracy – max 2 pkt

3)      Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy – max. 1

4)      Wykorzystanie lokalnych zasobów – max. 2

5)      Czas trwania projektu – max. 2

6)      Doradztwo – max. 2

 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 11pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się liście rankingowej 5 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

 

VII.         Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

1)      Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy (sporządzony na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

2)      Uzasadnienie zgodności operacji z LSR

3)      Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy lub Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy w przypadku gdy beneficjent nie jest zarejestrowany jako bezrobotny (jeżeli dotyczy)

4)      Załącznik dotyczący „Innowacyjności projektu”

5)      Do wniosku należy przedłożyć również załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP lub inne dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej (jeśli dotyczy).

 

VIII.       Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru, formy wsparcia, kwoty pomocy.

 

Forma przyznania pomocy –premia

Kwota pomocy na jednego beneficjenta – 100 000,00 zł

Intensywność pomocy – 100 %

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi –600 000,00 zł

 

IX.   Wykaz Załączników do Ogłoszenia

 

1. Lokalne kryteria wyboru dla operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

2. Karta oceny wstępnej:

3. Załącznik dotyczący „Innowacyjności projektu”

 

Pozostałe dokumenty związane z oceną operacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Wrzosowa Kraina”

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Grupy defaworyzowane oraz usługi priorytetowe

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z)

3) Biznesplan (wersja 2z)

Biznesplan (.pdf)  

Biznesplan (.docx)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

4) Wzór umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Ważne adresy:

www.wrzosowakraina.pl

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html)

http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/192-wsparcie-na-operacje-rlks/

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez pracowników do godz. 11.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. Szanowny beneficjencie czas na przyjęcie jednego wniosku może wahać się od 15 min do 1 godziny.
 5. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku.
 6. Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 7. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 8. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 9. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 10. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: PROW 2014-2020
 11. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ