Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Wrzosowa Kraina za 2008 rok.

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji „Wrzosowa Kraina” za 2008 rok.

 1. Fundacja Wrzosowa Kraina

ul. Kościuszki 25
59-140 Chocianów
Data wpisu KRS: 17.05.2006.
Nr KRS: 0000 257160
Regon: 020302292

Członkowie zarządu:

 1. Barbara Sulma, ul. Armii Krajowej 3/7, 59-140 Chocianów
 2. Krzysztof Szustka, ul. Heweliusza 3/12, 59-220 Legnica
 3. Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska, ul. Kwiatowa 1, 59-170 Przemków
 4. Tomasz Kuncik, ul. Górska 17, 59-170 Przemków
 5. Bożena Kuchmacz, ul. Szkolna 25, 59-706 Gromadka

Cele statutowe Fundacji Wrzosowa Kraina:

 1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich .
 2. Wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Promocja obszaru Wrzosowej Krainy i regionu.
 4. Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
 5. Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
 6. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z tym związanych.
 7. Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości.
 8. Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy.
 9. Edukacja ekologiczna i rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
 10. Realizacja zadań w zakresie, kultury i sztuki, tradycji, turystyki, kultury fizycznej i sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego, oświaty i wychowania, nauki i edukacji.
 11. Popularyzacja lokalnych inicjatyw społecznych: kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, proekologicznych i gospodarczych.
 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
 1. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów.
 2. Prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów oraz gromadzenie materiałów.
 3. wystaw, koncertów, imprez kulturalnych i innych form życia kulturalnego. Organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów,
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.
 5. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
 6. Działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych.
 7. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów.
 8. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 9. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla organizacji pozarządowych.
 10. Wspomaganie działań na rzecz restrukturyzacji wsi i rolnictwa.
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie celów statutowych.
 12. Organizację różnorodnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży.
 13. Współpracę i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych, służących także integracji europejskiej.
 14. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie wymienionym w § 8 w pkt. 1,2,3,4,8,9,10,11,12 oraz działalność nieodpłatną w zakresie wymienionym w pkt. 5,6,7,13,14 - § 8. W przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wymieniona w pkt: 1,2,3,4,8,9,10,11,12 - § 8 także może być prowadzona nieodpłatnie.

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 1. Zarząd Fundacji podjął w roku 2008 pięć uchwał - w załączeniu kopie uchwał.
 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.

Przychody z działalności statutowej(łącznie): 610 144,08 zł
w tym składki brutto określone statutem: 600,00 zł
inne przychody określone statutem: 609 544,08 zł

 1. Informację o poniesionych kosztach na:
 1. realizację celów statutowych: 252 425,51 zł
 2. koszty administracyjne: 26 609,44 zł
 3. pozostałe koszty : 25 918, 52 zł
 1. Dane o:
 1. liczbie osób zatrudnionych w fundacji :

w roku 2008 zatrudnione były trzy osoby:

 1. Prezes Zarządu do31.03.2008r - zatrudniona ze środków w ramach realizowanego projektu Leader + .

Prezes Zarządu od 05.06.2008r. do 31.08.2008r. - zatrudniona ze środków własnych fundacji

 1. asystent zarządu do31.03.2008r - zatrudniony ze środków w ramach realizowanego projektu Leader +
 1. asystentka- asystent zarządu od 01.07.2008r. do 31.10.2008r. – zatrudniona ze środków własnych fundacji.
 1. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2008 roku przez fundację ( środki nie pochodzące z działalności gospodarczej):

wynagrodzenia: 30 484,20 zł
premie: 0,00 zł
nagrody: 0,00 zł

 1. członkom organów fundacji nie wypłacano żadnych wynagrodzeń
 2. poniesiono wydatek na wynagrodzenia dotyczy umowy o dzieło na kwotę: 27 500,00 zł
 3. nie udzielano żadnych pożyczek
 4. nie zakładano lokat bankowych,
 5. nie nabywano żadnych obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego
 6. nie nabyto żadnych nieruchomości
 7. wartości nabytych środków trwałych: 0,00
 8. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Nie sporządzono zestawień dla celów statystycznych

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:

Fundacja zawarła trzy umowy z Gminami: (Chojnów, Lubin, Bolesławiec). Przedmiotem umowy było przeprowadzenie spotkań szkoleniowych przez Zleceniobiorcę w celu zebrania dokumentacji diagnostycznej niezbędnej do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Jedna umowa na kwotę 5000 brutto.

 1. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie miała obciążających ją zobowiązań podatkowych oprócz tych, które wymagane są w przepisach i aktach prawnych. Składała, więc deklaracje: Vat 7, PIT 4R, CIT 8

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ