Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Deklaracja Partnerska

>>>plik do pobrania<<<

GRUPA PARTNERSKA
„WRZOSOWA KRAINA”
Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju
gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka
we wschodniej części Borów Dolnośląskich
 
Deklaracja wspólnego, partnerskiego działania
 
MY  NIŻEJ  PODPISANI  PRZEDSTAWICIELE  SAMORZĄDÓW,  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,  INSTYTUCJI,FIRM  I  PRZEDSIĘBIORCÓW  DZIAŁAJĄCYCH NA  RZECZ  ROZWOJU  GMIN  WSCHODNIEJ CZĘŚCI BORÓW DOLNOŚLĄSKICH  UZNAJĄC,  ŻE:
 
 1. Obszar ten posiada swoją specyficzną tożsamość, wyróżniającą region, opartą o bogate wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
 2. Zrównoważony rozwój wschodniej części Borów Dolnośląskich utrudniony jest przez wiele problemów natury ekologicznej, społecznej i gospodarczej.
 3. Współpraca partnerska pozwoli na bardziej efektywny ekologicznie, gospodarczo i społecznie rozwój regionu, a zwłaszcza przyczyni się do zachowania jego wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych stanowiących o tożsamości wschodniej części Borów Dolnośląskich.

POSTANAWIAJĄ:
Podjąć współpracę w ramach Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina” skupiającej przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających na rzecz regionu.

 
PARTNERZY UFAJĄ, ŻE:
Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. Partnerstwo będzie wkładem dobrowolnym i otwartym przynoszącym wzajemne korzyści przy podejmowaniu wspólnych celów.
 
CELEM PARTNERSTWA JEST:
Zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji, firm i lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk aktywnych z terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIŻEJ PODPISANI DEKLARUJĄ:
 1. Budowanie zasad i form współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i biznesem, mającej na celu zrównoważony rozwój obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 2. Zbliżanie i łączenie różnych działań na terenie gmin: Przemków, Chocianów i Gromadka we wschodniej części Borów Dolnośląskich, zarówno dużych kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć.
 3. Wymianę, przepływ informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć realizowanych w regionie.
 4. Promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz działań i przedsięwzięć różnych środowisk społecznych mających na celu zrównoważony rozwój regionu.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć Partnerstwa.
 6. Dołożenie wszelkich możliwych starań, aby zachować wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe regionu dla przyszłych pokoleń.
 
SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:
 1. Porozumienie jest otwarte dla nowych partnerów.
 2. Powołane zostaną jednostki koordynujące działania partnerów niniejszego porozumienia. Szczegółowe zasady współpracy oraz ilość i charakter jednostek koordynujących określi Regulamin Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”, uchwalony na pierwszym walnym zgromadzeniu sygnatariuszy Porozumienia.

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ