Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Projekty zrealizowane w 2005 r.

1. Rozbudowa sieci i bazy Młodzieżowego Koła Miłośników Przyrody na terenie Gminy Przemków w Przemkowskim Parku Krajobrazowym - projekt został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2004 - Małe Granty Regionalne” przez Młodzieżowe Koło Miłośników Przyrody w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
Czas realizacji: 15 XII 2004r. – 15 V 2005r.
Koszt projektu: 21 645,50 zł a przyznana dotacja: 7 200 zł.
Cele projektu: Urozmaicenie działań z młodzieżą, aktywizowanie młodzieży, wymiana i przekazywanie doświadczeń, oraz propagowanie i wdrażanie „dobrych praktyk".
Efekty projektu: Utworzenie sieci grup młodzieżowych, działających w miejscu zamieszkania Powstało 12 grup MKMP na terenie gminy Przemków. Grupy zostały założone w mieście i na wsiach. Rozwinięto współpracę pomiędzy grupami. Na czele grupy stoi lider młodzieżowy, który utrzymuje kontakt z członkami grupy, ustala z grupą zadania, organizuje akcje w terenie oraz utrzymuje kontakt z opiekunem Koła (p.Stanisław Mazurek). Opiekun Koła odpowiada za organizację spotkań ze wszystkimi grupami z terenu, opracowuje wspólnie z młodzieżą program działania, wspólne akcje, wycieczki piesze i rowerowe. Ze zdjęć wykonanych przez młodzież w UGiM Przemków zorganizowano wystawy: „Zima 2005 w obiektywie”, „Wiosna 2005 w obiektywie”. Podczas wyjść w teren członkowie Koła opracowali mapę z dzikimi wysypiskami śmieci występującymi na terenie gminy Przemków. Młodzież była organizatorem i współorganizatorem oraz wykonawcą 4 konkursów:
• konkurs fotograficzny „Zima 2005 w obiektywie”,
• konkurs fotograficzny „Wiosna 2005 w obiektywie”,
• konkurs plastyczny „Woda Źródłem Życia”,
• „Tydzień Czystości Wód” – konkurs na zaangażowanie młodzieży w sprzątaniu swojej „małej ojczyzny” (w akcji tej wzięła udział również społeczność lokalna).
W konkursach wzięło udział około 600 uczniów. Nagrodzono 62 osoby.
W ramach projektu wybudowana została na terenie Kąpieliska Miejskiego drewniana altana na 25-30 osób. Do prac zaangażowano instytucje i organizacje oraz przedsiębiorców z terenu gminy Przemków.
W przyszłości planowana jest rozbudowa sieci we wszystkich gminach położonych w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

2. Rozwój sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego – projekt zrealizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Przemków i wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Trzeci Sektor” Fundacji im. Stefana Batorego i Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.
Czas realizacji projektu 11 IV 2005r. – 31 XII 2005r. 
Koszt projektu: 113 606,9 zł.
Cele projektu: Celem projektu skierowanego do samorządów i społeczności lokalnych zamieszkujących obszar Przemkowskiego Parku Krajobrazowego było wzmocnienie potencjału zaplecza organizacyjnego sekretariatu oraz partnerów lokalnych istotnych dla rozwoju Grupy Partnerskiej, rozwój struktury Grupy Partnerskiej w kierunku zbudowania silnej i efektywnej koalicji regionalnej oraz rozwój inicjatyw Partnerstwa poprzez przygotowanie wspólnych projektów. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli pracownicy Sekretariatu GP, lokalni liderzy z obszaru działania Grupy Partnerskiej „Wrzosowa Kraina”.

3. Czy ja dbam o środowisko? - projekt realizowany jest przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" na terenie polski południowo-zachodniej. Natomiast na poziomie krajowym organizuje go Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro Group ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Głównym celem projektu jest wsparcie budowania świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w otoczeniu szkolnym i pozaszkolnym oraz kształtowanie świadomego konsumenta. Skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu m.in. Grupy Partnerskiej "Wrzosowa Kraina". Głównymi działaniami przewidzianymi podczas jego realizacji są:
• przygotowanie i przeprowadzenie audytów środowiskowych w szkołach, a w drugim roku realizacji, tj. 2006/2007 także w gospodarstwach domowych dzieci i urzędach gmin z terenu GP "Wrzosowa Kraina",
• opracowanie Programu Szkoły Przyjaznej Środowisku,
• otrzymanie certyfikatu koordynatora tego programu.


4. Ścieżki edukacyjne wschodniej części Borów Dolnośląskich – projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce a wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – Zadbajmy o wspólną przestrzeń”. Czas realizacji projektu: maj - październik 2005r. Całkowity koszt projektu: 7 467 zł, a przyznana dotacja: 2 450 zł.
Głównym założeniem projektu było zagospodarowanie w racjonalny sposób, w celach turystyczno-rekreacyjnych terenów wsi Borówki, położonej w otulinie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Projekt zakładał zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego kontaktu ze środowiskiem naturalnym poprzez stworzenie „Ścieżki zmysłów” oraz działania uświadamiające, jak ważne dla każdego z nas jest czyste środowisko.

5. Przemkoland – przyjazne miejsce dla dzieciny i rodziny – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przemkowie i wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – Zadbajmy o wspólną przestrzeń (przyznana dotacja: 2 140 zł) – czas realizacji: maj – październik 2005r.
Efektem projektu było uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół szkoły tak, by miejsce to uczynić przyjaznym dla uczniów i mieszkańców osiedla.
 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ