Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Projekty realizowane przez partnerów

Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" realizuje następujące wspólne projekty i programy:

1. Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne - sposobem na rozwój Partnerstwa "Wrzosowa Kraina"

Czas realizacji: III 2007 - III 2008
Odbiorcy: lokalni liderzy, mieszkańcy obszaru Wrzosowej Krainy, turyści
Cel projektu: Zakres projektu obejmuje realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrzosowej Krainie, która powstała podczas realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Strategia będzie realizowana w zakresie następujących celów:
I. Cel główny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych:
1. Efektywna ochrona zasobów naturalnych i walorów.
2. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców i turystów.
3. Właściwa gospodarka ściekami i odpadami w regionie.
II. Cel główny: Rozwój społeczności lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego:
1. Zwiększenie aktywności społecznej i współpracy w regionie.
2. Wypromowanie Wrzosowej Krainy i stworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców.
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu
4. Wzrost kwalifikacji mieszkańców Wrzosowej Krainy.
III. Cel główny: Rozwój gospodarczy oparty o walory przyrodniczo-kulturowe
1. Rozwój produktów i usług lokalnych w ramach marki Wrzosowa Kraina.
2. Rozwój infrastruktury regionu
3. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości – zielone miejsca pracy.

4. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.1.Efektywna ochrona zasobów naturalnych i walorów krajobrazowo-przestrzennych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.
- przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń, np. dla rolników i mieszkańców Wrzosowej Krainy z zasad prowadzenia upraw ekologicznych, warsztaty dot. rzemiosła artystycznego dla lokalnych wytwórców, warsztaty agroturystyczne, warsztaty pt. "Plan odnowy wsi - nowe funkcje wsi", warsztaty dla lokalnych zespołów folklorystycznych i młodzieżowych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej "Eko-teatr", kursy dla instruktorów edukacji ekologicznej i turystyki przyrodniczej w ramach programu "Lekcje w przyrodzie", warsztaty dla lokalnych liderów nt aktywizacji społeczności lokalnych (jak założyć stowarzyszenie,, zasady pisania wniosków dotacyjnych),
- przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, w tym: przygotowanie gablotek promujących Wrzosową Krainę i produkty z tego terenu, opracowanie i wydanie mapy produktów lokalnych i zasobów przyrodniczych (dwie wersje językowe), wykonanie banerów informacyjnych o produktach i walorach przyrodniczo-kulturowych regionu,opracowanie i wydanie katalogu walorów kulturowych, przygotowanie i druk albumu przyrodniczo-kulturowego, uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych i pieszych, aktualizacja serwisu internetowego
www.WrzosowaKraina.pl, organizacja konkursów przyrodniczo-kulturowych dla szkół i mieszkańców,
- opracowanie analiz i ekspertyz, w tym: opracowanie 3 planów odnowy wsi wraz z dokumentacją architektoniczno-krajobrazową, opracowanie Regionalnego Programu Ochrony Zabytków, inwentaryzacja siedlisk Natura 2000 do Planów Zarządzania Obszarami Natura 2000, przygotowanie Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej dla obszaru Wrzosowej Krainy, inwentaryzacja zasobów przyrodniczo-kulturowych wraz z dokumentacją fotograficzną,opracowanie koncepcji dostosowania obiektów pałacowych do celów edukacyjno-turystycznych,
- działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne: współorganizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, Dnia Jagody w Chocianowie, Święta Wrzosu w Borówkach. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, organizacja plenerów artystycznych (fotograficzny, malarski, rzeźbiarski) wraz z wystawami poplenerowymi, wyjazdy na targi, wystawy i jarmarki, przygotowanie i druk folderów promujących obszar Wrzosowej Krainy,
- współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Lokalnymi Grupami Działania, w tym wyjazdy studyjne.
Koordynator: Biuro Fundacji Wrzosowa Kraina
Żródła finansowania: Pilotażowy Program Leadr+

 

2. Program "Lekcje w Przyrodzie"

Czas realizacji: na bieżąco
Odbiorcy: grupy szkolne i przedszkolne z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
Miejsca realizacji programu: Na terenie Wrzosowej Krainy przygotowane zostały trzy miejsca realizacji programu:

  • Ornitologiczny rezerwat przyrody "Stawy Przemkowskie" i użytek ekologiczny "Przemkowskie Bagno" (gmina Przemków).
  • Lasy okolic Przemkowa (gmina Przemków).
  • Tropienie śladów zwierząt w Wilkocinie (gmina Przemków i Gromadka).
  • Ścieżka przyrodnicza "Uroczysko Czarne Stawy" (gmina Chocianów).
  • "Ścieżka Zmysłów" i rezerwat "Torfowisko Borówki" (gmina Gromadka).

Koordynator: Maciej Zawierucha - Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

 

  

 

     


 

3. Program "Szkoły dla Ekorozwoju - zadbajmy o wspólną przestrzeń" - III edycja

Czas realizacji: II 2006 - VI 2007
Odbiorcy: Szkoły, przedzkola, ośrodki kultury, stowarzyszenia
Cel programu: Przygotowanie uczestników programu do zaplanowania działań w swojej miejscowości w ścisłej współpracy szkoły ze społęcznością lokalną. Przedmiotem konkursu mogą być praktyczne inicjatywy realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczyniają się do poprawy sytuacji danego obszaru. Może to być np. modernizacja otwartych terenów zielonych, które po renowacji będą udostępniane mieszkańcom, renowacja starych parków, budowa ścieżek rowerowych, edukacyjnych itp., adaptacja dla potrzeb społeczności lokalnej budynków dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, ich modernizacje energetyczne, wodne, organizacja systemu segregacji odpadów i inne. Najlepsze projekty mogą otrzymać wsparcie w kwocie do 7 000 zł
Koordynator: Krzysztof Szustka - koordynator regionalny programu - Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Żródła finansowania: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Toyota Europe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4. Trzy Kultury Krainy Młodych

Czas realizacji: VI 2006 – III 2007
Odbiorcy: młodzież trzech narodowości: łemkowskiej, romskiej i polskiej.
Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży z różnych środowisk i kultur poprzez stworzenie warunków do wspólnych działań. Wykreowanie młodzieżowych liderów potrafiących współpracować i tworzyć nowe inicjatywy.
Opis projektu: Wspólna praca i redakcja miesięcznika „Trzy Kultury”, za pomocą którego młodzi ludzie będą mieli doskonałą okazję do poznania kultury, historii, obyczajów czy tradycji nie tylko swoich, ale również i kolegów z innych narodowści (romskiej, łemkowskiej i polskiej). Wspólne tworzenie miesięcznika, wyjazdy poznawcze i imprezy integracyjne będą narzędziem służącym do pobudzania świadomości społeczno-obywatelskiej młodzieży. Projekt wyłoni liderów z trzech środowisk, współpracujacych ze sobą w konkretnych działaniach.
Koordynator: Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska, Tomasz Kuncik – Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych INICJATYWA
Źródła finansowania: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

5. Umiemy czytać krajobraz - wędrówki historyczno-przyrodnicze po ziemi przemkowskiej

Czas realizacji: VI 2006 – V 2007
Odbiorcy: szkoły, przedszkola, społeczność lokalna i turyści
Cel projektu: Stworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej po wybranych zabytkach Przemkowa z uwzględnieniem kontekstu przyrodniczo-krajobrazowego w celu promowania wielokulturowej historii miasta wśród uczniów szkół, mieszkańców oraz turystów, a także realny wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.
Opis projektu: Projekt zakłada powstanie ścieżki historyczno-przyrodniczej na terenie gminy Przemków. W ramach projektu zostanie wytypowanych 20 najciekawszych obiektów architektury i przyrody, które zostaną sklasyfikowane oraz opisane w ulotce informacyjnej. Przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz osób i instytucji zarządzających zabytkowymi nieruchomościami obiekty zostaną oznakowane i scharakteryzowane. Głównym zamierzeniem działań jest wypromowanie walorów historycznych i przyrodniczo-krajobrazowych miejsca, w którym mieszkamy oraz wzbogacenie infrastruktury turystycznej. Niebagatelne znaczenie ma również oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne względem młodszego pokolenia Przemkowa i okolic.
Koordynator: Beata Pazdej, Wirgiliusz Babirecki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Przemkowie
Źródła finansowania: Fundusz Partnerstwa

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ